Psychológia na Slovensku potrebuje zmenu 2

Psychológia na Slovensku potrebuje výraznú zmenu

Psychológia na Slovensku 2/3 (pokračovanie)

Ak chce svoju prácu vykonávať samostatne, musí pokračovať vo finančne a časovo náročných atestáciách. Je potom jednoodoborové štúdium postačujúce? Naznačuje tým niekto, že univerzitné prostredie nepripraví psychológa do reálnej praxe dostatočne dobre?

Rešpektované povolanie

Chcem, aby povolanie psychológa bolo na Slovensku rovnako rešpektované ako je povolanie učiteľa, záchranára, sudcu, lekára, stavebného inžiniera, farmaceuta alebo iné povolanie, preto:

  1. Odporúčam, aby boli zavedené separátne vysokoškolské tituly pre psychológov – psyMgr. a PsyDr. Tým, že sme špecifické povolanie, ponúkame špecifické sužby za špecifických podmienok. PharmDr. alebo IngArch rovnako reprezentujú špecifické povolania, núka sa preto potreba, aby psychológ dostal vlastnú značku.
  2. Ďalej odporúčam, aby tieto vysokoškolské tituly boli platné iba pre absolventov jednoodborového štúdia na univerzitách. Navrhujem, aby bolo vyučované jednoodborové štúdium psychológie na fakulte výlučne zameranej na štúdium psychológie. Psychológia nie je pedagogický, filozofický, ani humanitný smer, preto nepatrí na žiadnu z týchto fakúlt.

Vedecko výskumná disciplína

  1. Zároveň odporúčam, aby boli zrušené iné ako jednoodborové štúdiá psychológie. Na stredných školách by teda psychológiu mohli vyučovať iba psychológovia a nie osoby, ktoré si urobia „nadstavbu“. Psychológia nie je nadstavbový odbor, ale individuálna vedecko-výskumná disciplína s jedinečným obsahom, zameraním a výsledkami.
  2. Dávam podnet na to, aby sa zvážilo zavedenie prísahy podobnej lekárskej (po ukončení štúdia). Psychológ pracuje s hlboko dôvernými informáciami. Upovedomenie kolegu, ktorý nás zavádza do praxe o tom, že „musíme“ dodržiavať dôvernosť informácií nestačí!

Pracovná náplň psychológa

Napriek bohatosti informácií získaných počas štúdia, nie každý psychológ rozumie pracovnej náplni skutočného klinického, pracovného, či iného psychológa. Som za to, aby boli umožnené nasledovné alternatívy, aby sa vyrovnala príležitosť získať cenné poznatky z praxe, preto:

  1. Odporúčam zaviesť právo absolventa jednoodborového štúdia psychológie na 3 ročné dodatočné praktické zavedenie do reálnej pracovnej pozície. V intervaloch po jednom roku by tak získaval prax nasledovne – 1 rok v školstve, 1 rok v zdravotníctve a 1 rok v inej ľubovolnej inštitúcii (jasne definovanej).
  2. Navrhujem, aby toto právo bolo uplatniteľné do 3 rokov od ukončenia štúdia a hradené štátom. Základ mzdy by tvorili dve časti. Prvú časť by hradil štát (predstavovala by aktuálnu minimálnu mzdu), druhú, zvyšnú časť by hradila inštitúcia, v ktorej by bol psychológ dočasne zamestnaný. Celková čistá mzda psychológa by počas tohto obdobia nebola nižšia ako 650 EUR.
  3. Dovolím si navrhnúť, aby štát garantoval psychológom najmenej 30 dní pracovného voľna. Práca v psychológii v ktorejkoľvek sfére je extrémne záťažovým úkonom a hlboko zasahuje do osobného prežívania, napriek tréningom, ktoré psychológ popri svojej profesionálnej praxi absolvuje. Je nutné, aby venoval viac času osobnej psychohygiene, ak chce podávať svoj najlepší osobný výkon v práci s klientami. Psychológia na Slovensku potrebuje zmenu!

Pokračujte v čítaní kliknutím na tento odkaz!

Vložiť komentár